Legjislacione

Ligji i tatimit

Neni  15 Pagimi i tatimit

pjesa1 LIGJI Nr. 03/L-204 PËR TATIMIN  NË PRONËN E PALUAJTSHME Kuvendi i Republikës së Kosovës; Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Miraton: