amortizimi kohor

amortizimi
1 3599

Bazë për llogaritje vjetore të amortizimit është vlera furnizuese e mjetit...