amortizimi

amortizimi
1 5183

Bazë për llogaritje vjetore të amortizimit është vlera furnizuese e mjetit...