Funksionet e tregut

Rëndësia e tregut shihet qartë nga vetë funksionet që i kryen tregu. Tregu në mënyrë objektive bën vlerësimin e të mirave...