medota degresive

amortizimi
1 4329

Bazë për llogaritje vjetore të amortizimit është vlera furnizuese e mjetit...