Metodat e llogaritjes se Amortizimit

amortizimi
1 6169

Bazë për llogaritje vjetore të amortizimit është vlera furnizuese e mjetit...