Metodat e llogaritjes se Amortizimit

amortizimi
1 4820

Bazë për llogaritje vjetore të amortizimit është vlera furnizuese e mjetit...