motivim

0 5092

Per aktivitetin manaxherial kane shkuar mjaft autore ishte H.Fayol, i cili qysh ne vitin 1916 dha definicionin e meposhtem: “Te manaxhosh do te thote...
0 7046

Parathënie Pamarrëparasysh se sa e mirë është rezymeja juaj, duhet të keni edhe një letër...