produktet e amortizuara

amortizimi
1 5572

Bazë për llogaritje vjetore të amortizimit është vlera furnizuese e mjetit...