si shkruhet nje punim seminarik

“Lexo, me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (çdo gjë)” (Kuran, 96:1). - Jo...