zhversimi dhe amortizimi

amortizimi
1 3598

Bazë për llogaritje vjetore të amortizimit është vlera furnizuese e mjetit...