Home Biznes Zhvillim Biznesi Sektori Privat dhe Publik

Sektori Privat dhe Publik i biznesit

Nga aspekti I asaj se kush I themelon, kush I menaxhon  dhe kush I financion, bizneset mund te ndahen në biznese te karakterit privat dhe publik. Sektorin public e përbëjnë bizneset të cilat themelohen,organizohen dhe financiohen prej shtetit ose prej ndonje organi te tij, sic jane agjencite qeveritare, ministrite, ndonje njesi vetqeverisjes locale ( komune) dhe ngjajshem.Poashtu institucionet shteterore kane  nivel te larte te kontrollit te drejtperdrejt ne funksionimin menaxhimin dhe ne punen e ndermarrjeve publike. Bizneset e sektorit public kane rol te vecante ne jeten ekonomike te vendit meqe kujdesen per prodhimtarine, shitjen dhe distribuimin e te mirave dhe sherbimeve me interes public. Sektorin public kryesisht e perbejne biznese ne infrastrukturen e madhe ekonomike, sic jane posta, telekomunikimet, naftesjellsi, gazsjellsi, elektroekonomia, hekurudha, ujsjellsi, aeroportet, portet  etj.

Ndermarjet private nuk jane te interesuara qe te investojne ne keto biznese per shkak te nevojes per te investuar mjete te medha kapitale, per shkak te fitimit te ulet te biznesit ose per shkak te periudhes se gjate te kthimit te mjeteve te investuara.

Sektorin privat e perbejne biznese te cilat themelohen dhe organizohen si rezultat I iniciatives private, boshti I se ciles eshte pronesia private. Pronesia mbi faktoret e prodhimtarise I japin liri pronarit qe lirshem te disponoj me to dhe ti orientoje aty ku per ate eksiston interes ose fitim. Liria per te vendosur sit e shfrytezohet pronesia private  sit e disponohet me truallin objektet dhe mjetet financiare  personale, eshte pjese e rendesishme e cdo ekonomie tregtare.

Qe te krijohen kushtet ne te cilat ne menyren normale te rrjedh biznesi domosdo duhet te eksistoje njohja dhe mbrojtja e drejtes se pronesis private nga ana e shtetit.