Kontrata Islame - Marveshje

Elementet e ndaluara të një kontrate sipas Islamit

Mësimet e Islamit kërkojnë mbrojtjen e njerëzve nga e keqja e ligësia dhe u shërbejnë interesave të tyre përmes përdorimit efektiv të të gjitha burimeve të dhëna nga Zoti. Këto objektiva duhet të arrihen brenda strukturës së drejtësisë, dinjitetit dhe dashamirësisë.
Mësimet e Islamit sigurojnë shpjegim dhe plan për njerëzit, që të jetojnë me të. Kontrata është elementi kryesor i transaksioneve, pa të cilën të gjitha transaksionet mbesin të anuluara dhe ligjërisht të pavlera. Ligji komercial islam ka vendosur rregulla të hollësishme për përpilimin e kontratave. Parimi udhëzues është se nuk duhet të ketë ndonjë padrejtësi dhe të praktikohet tregti/biznes ligjërisht në një mënyrë të ndershme.

Ligji Islam mbi kontratat i përmend rregullat në mënyrë specifike për kontrata të ndryshme, si ligji mbi shitjen, qiradhënien, pengun dhe të tjera. Në punimet e përparshme është diskutuar rreth kontratave dhe kushteve që duhet të plotësojnë ato për të qenë të vlefshme, e në këtë punim, temë diskutimi janë elementet e ndaluara, të cilat e bëjnë një kontrate të pavlerë.

Dy lloje elementesh diskutohen në këtë punim:

1. Elementet që janë të ndaluara unanimisht, dhe

2. Elementet që janë kontestuar në mes juristëve.

Pasi janë të ndërlidhura shumica e këtyre dy llojeve të elementeve, ato janë shpjeguar së bashku, jo në dy nëntituj të ndarë. Për më tepër, secili element diskutohet nën një titull, i cili i përmend edhe pajtimet dhe mospajtimet e sjella nga juristët. Këto elemente janë: detyrimi (ikrah), gabimi (galat), mashtrimi (tagrir), jokonfirmimi (gubn) dhe kontratat për gjëra të ndaluara.1

Detyrimi (ikrah)
Detyrimi (ikrah) në jurisprudencën islame është të detyrosh dikë për të bërë diçka që ai nuk e pëlqen (dëshiron), mirëpo, në mënyrë që të largohet nga një aspekt më i dëmshëm, e bën atë kundër pëlqimit të tij. Që detyrimi të jetë i pranuar nga Sheriati dhe të ketë efektin si element anulues për kontrata, duhet të plotësojë këto kushte: duhet të jetë nga personi, i cili është në gjendje të zbatojë atë qe e ka paralajmëruar apo kërcënuar; detyruesi duhet të jetë serioz në kërcënimin e tij. Detyrimi është ndarë në dy lloje: detyrim i plotë / i tërësishëm dhe detyrim i pjesshëm. Një detyrim i plotë është ai në të cilin kërcënimi ndodh për vrasje ose për shkatërrimin e ndonjë organi të trupit a ndonjë goditje (rrahje) serioze, nga e cila shkaktohet frikë për shkatërrimin e jetës ose të ndonjë organi, apo për shkatërrimin e tërë pronës së një personi ose për burgosjen e përhershme.

Në anën tjetër, detyrim i pjesshëm është ai në të cilin kërcënimi për gjëra të tjera nga ato që u përmendën më lart, edhe këto janë të rënda për t’u përballuar, po nuk janë shkatërruese si në kategorinë e parë, siç është rrahja që nuk shkakton frikën për ndonjë shkatërrimi apo për shkatërrimin e ndonjë pjese të pasurisë së ndonjë personi.2 Shumica e juristëve pohojnë që detyrimi shkakton anulimin e kontratave duke u bazuar në thënien e Pejgamberit a.s.: “Me të vërtetë Zoti nuk e ngarkon popullin tim për atë që është bërë gabimisht, nga harresa, dhe për gjërat që bëhen nën detyrim”. (Sunan, Ibn Maxhe) Ky hadith është dëshmi se çdo gjë që bëhet nën detyrim, nuk konsiderohet e obliguar.

Gabimi (Galat)
Gabim, sipas jurisprudencës Islame, është një supozim për ndonjë gjë, e cila vjen në trurin e një personi, por rezulton të jetë e pasaktë. Me fjalë tjera, është ajo që përbën kundërshtim të realitetit pa qëllim. Gabimi në kontratë është se, duke ndjekur informacionet e sa, pala kontraktuese e ka të qartë se lënda e kontratës, është në kundërshtim me atë për se është kontraktuar. Ky gabim mund të jetë ose në esencën e një lënde, ose në atributin apo tiparin e saj.

Për shembull, nëse një person blen një unazë ari, por më vonë zbulohet se ajo është prej bakri, ky konsiderohet të jetë një gabim në esencën e lëndës. Në anën tjetër, nëse dikush blen një material (tekstil) duke menduar që është material me origjinë nga Anglia, por më vonë zbulohet se ai është material kinez, konsiderohet të jetë një gabim në atribut, sepse të dy materialet i përkasin një klase a një lloji.3 Në raste gabimi në esencën e lëndës, kontrata konsiderohet e pavlefshme, sepse dallimi nga lloji a gjinia e bën lëndën joekzistuese dhe kontrata për diçka që nuk ekziston, nuk është e vlefshme. Në anën tjetër, nëse gabimi ka të bëjë me atributin, atëherë duhet të shikohet nëse përshkrimi i lëndës për ta bërë dallimin e atribut ishte si veçori në sesionin e kontraktimit.

Nëse informacioni për origjinën e materialit ka munguar në sesionin e kontratës, blerësi ka të drejtë të zgjedhë nëse do ta konsiderojë të vlefshme kontratën apo ta anulojë atë. Kjo për shkak se ai ka blerë atë që nuk e ka parë. Mirëpo, nëse lënda ka qenë e tillë në kohën kur është bërë kontrata, dallimi duhet të bëhet në mes të faktit nëse atributi a veçoria kishte mundësi të shihej (qartë nga pamja apo forma), apo nuk ishte e mundur të shihej, për arsye se ajo ishte e turbullt (errët) dhe e paqartë. Nëse ka qenë e mundur të shihet e të dallohet, nga veçorit; siç janë ngjyra e madhësia, dhe, për shembull, nëse,pala kontraktuese propozon dhe i thotë pales tjetër: “Unë ta shita këtë makinë të kuqe për pesëdhjetë mijë euro”, po, në fakt, makina ishte e zezë; pastaj pala e dytë e pranon ketë ofertë, kjo kontratë konsiderohet e vlefshme dhe e ligjshme, dhe nuk lejohet asnjë alternative tjetër për blerësin.

Kjo ndodh, sepse ai nuk ka asnjë justifikim për të bërë një gabim të këtij lloji, për sa kohë do ta ketë parë makinën. Përkundrazi, nëse nuk ka qenë e mundur ta shihte, pra një makinë që ka blerë dikush me atributin se ka qenë e prodhuar në Gjermani, por më vonë zbulohet se ishte prodhuar në Brazil, blerësi do të ketë mundësi të zgjedhë, nëse do ta mbajë makinën apo të anulojë kontratën. Ky opsion quhet anulim për arsye të gabimit në atributin e tij (khiyar al-vasf).

Pabarazia (Ghubn)
Ghubn në jurisprudencën islame është pabarazi nga çmimi dhe lënda e kontratës, nga të cilat njëra bëhet më pak ose më shumë se tjetra, që nuk ishte e njohur në kohën e kontratës. Ghubn është dy llojesh: pabarazia e lehtë ose e parëndësishme (ghubn yasir), dhe pabarazia e tepërt (ghubn fahish).4

A. Standardet matëse të pabarazisë
Juristët kanë opinione të ndryshme rreth standardeve të matjes, së ç’është pabarazia e parëndësishme dhe pabarazia e tepërt. Disa juristë pohojnë se, nëse kjo pabarazi bie me juridiksionin e vlerësuesve, konsiderohet pabarazi e parëndësishme., ndërsa nëse nuk bie me juridiksionin e tyre, atëherë quhet pabarazi e tepërt. Për shembull, janë shpenzuar pesëdhjetë dollarë më shumë për të blerë një makinë, që konsiderohet si pabarazi e parëndësishme; mirëpo, nëse janë shpenzuar më tepër se pesë mijë dollarë, atëherë konsiderohet pabarazi e tepruar. Juristët e tjerë kanë përcaktuar një shumë fikse për matjen e asaj që përbën pabarazinë e parëndësishme dhe pabarazinë e tepërt.

Muhamad bin al-Hasan al-Shaibani pohon se kjo shumë është pesë për qind e çmimit real të një sendi, dhe, nëse pabarazia është pesë për qind a më pak, konsiderohet e parëndësishme, por, nëse është më shumë, konsiderohet e madhe apo e tepërt. Ekzistojnë opinione se kjo shumë duhet të caktohet sipas çdo sendi. Sipas tij, për mallrat (‘urud) e biznesit, kjo shumë është pesë për qind e çmimit real, përderisa për kafshë është 10 për qind, dhe për tokë është 20%. Në mënyrë që të vendosë të ketë shumë/ madhësi në rrethanat aktuale, opinioni i fundit në kombinim me praktikat zakonore (të zakonshme tradicionale) të shoqërisë, është, me sa duket, më e përshtatshme për implementim.

B. Efektet e pabarazisë në kontratë
Shumica e juristëve pranojnë se pabarazia e parëndësishme nuk i prek a dëmton shumicën e kontratave. Kjo ndodh, sepse pabarazia shpesh paraqitet në transaksione financiare, dhe njerëzit e falin njëri-tjetrin për këtë shumë të vogël të pabarabartë. Mirëpo, disa kontrata, edhe pse me një shumë të vogël, konsiderohen të jenë të pavlefshme për arsye të ekzistimit të akuzës. Një shembull është kur një kujdestar legal i shet pasurinë e një jetimi me një shumë të vogël të pabarazisë një të afërmi të vet, siç mund të jenë, gruaja apo djali i tij.
Kategoria e dytë është kur një person vuan nga një sëmundje serioze, shet ose blen diçka me një shumë të vogël të pabarazisë. Në mënyrë që të ruaj të drejtën e tij të pasurisë, trashëgimtarët e tij e kanë të drejtën që, pas
vdekjes se tij, të kërkojnë anulimin e asaj shitjeje. Në anën tjetër, sipas të gjithë juristëve, pabarazia e tepruar shkakton anulimin i kontratës dhe kjo ndodh për pronat e vakëfeve dhe të shtetit, ose për pasurinë e dikujt që i e ka të ndaluar ta përdorë pasurinë e tij për arsye se është i mitur, apo i çmendur.

Mashtrimi (Tagrir)
Mashtrim në jurisprudencën Islame është kur pala kontraktuese sillet në situatë që të mendojë se është në interesin e tij për të marrë lëndën, ndonëse nuk është ashtu. Mashtrimi është dy llojesh: mashtrimi në lidhje me deklaratën (tagrir qavli) dhe mashtrimi në lidhje me veprimet (tagrir fi’li). Tagrir ndryshe quhet edhe tedlis.5

Tagrir Qavli
Tagrir Qavli ndodh kur mashtrimi i njërës nga palët kontraktuese apo përfaqësuesi i saj shtyn palën tjetër që të lidhë kontratë, edhe nëse aty ka pabarazi. Për shembull, nëse shitësi i thotë një gënjeshtër blerësit se dikush tjetër i ka propozuar atij një shumë të caktuar të çmimit për mallin e tij, dhe blerësi është shtyrë nga ky caktim për ta blerë atë nga çmimi i përmendur, ky konsiderohet të jetë një mashtrim në lidhje me deklaratën. Ky lloj mashtrimi është i ndaluar në Islam, dhe për të mashtruesi do të dënohet në Ditën e Gjykimit. Mirëpo, kontratat nuk janë të dëmtuara dhe do të vazhdojnë të jenë të vlefshme e të ligjshme, përveç nëse ndodh një dëmtim për njërën palë kontraktuese si shkak i këtij mashtrimi. Atëherë i mashtruari do të ketë të drejtë të mbajë kontratën si kontratë të vlefshme ose ta anuloj atë.

Tagrir Fi’li
Tagrir Fi’li është mashtrimi që shfaqet kur bëhet diçka (ndonjë ndryshim) për mallin, për ta shfaqur apo për ta bërë atë në gjendjen joreale, që është në kundërshtim me realitetin. Për shembull, nëse dikush e ngjyros një fustan të vjetër për ta treguar atë si të ri, ky konsiderohet të jetë mashtrim në lidhje me veprimin. Të gjithë juristët pajtohen se, nëse ndodh ky lloj mashtrimi, do ta dëmtojë kontratën dhe e bën atë jo të ligjshme. Prandaj, i mashtruari ka të drejtë të anulojë një kontratë të tillë.

Kontratat për gjërat e ndaluara
Nuk duhet të bëhet asnjë kontratë për shitjen a blerjen e gjërave të ndaluara, siç janë alkooli, mishi i derrit apo ndonjë substancë tjetër e ndaluar. “O ju që besuat, hani nga të mirat që ju kemi dhënë, dhe falënderoni Allahun, nëse jeni që vetëm Atë E adhuroni”. (El Bekare,172)
Ajeti kuranor tregon se neve nuk na lejohet të ushqehemi nga gjërat apo ushqimet që janë të ndaluara. Dhe njëkohësisht çdo kontratë ne lidhje me këto gjëra është e pavlefshme.

Gjithashtu, asnjë kontratë nuk duhet të bëhet për ndonjë marrëveshje financiare, e cila bazohet në kamatë, sepse kjo është e ndaluar rreptësisht. “O ju të cilët besuat, mos e hani kamatën që po e shumëfishoni dhe kini frikë (dënimin e) Allahut kështu që të gjeni shpëtim”.(Ali Imran,130) Sipas këtyre ajeteve, sikurse është ndalimi i marrjes së kamatës, çdo kontratë për investim në këto kompani dhe në këto institucione financiare, të cilat drejtojnë biznese në baza të kamatës, është gjithashtu e ndaluar.

Përkundrazi, një kontratë për investim duhet të drejtohet sipas politikave të ndarjes së fitimit dhe humbjes. Nëse ka fitim, që të dy, edhe pronari i kapitalit edhe menaxhuesi, duhet ta ndajnë atë sipas përqindjes për të cilën janë pajtuar, e jo sipas përqindjes fikse të kapitalit. Në anën tjetër, nëse ka humbje, pronari i kapitalit duhet ta pësojë atë e jo pala e dytë. Kjo sepse pala e dytë në rastin e fundit, duhet të humbë kohen dhe përpjekjet që ka dhënë në këtë veprim.

——————-
1) Razali Hj Nawawi, Islamic Law on Commercial Transactions,
Kuala Lumpur: CT Publications, 1999, f. 21. 2) Ibid.
3)Muhammad Yusuf Salim, A handbook on Fiqh for Economist, Kuala Lumpur: IIUM, 2005, f. 23.

4) Saiful Azhar Rosly, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets, (Kuala Lumpur: Dinamas, 2005), f. 45. 5) Ibid

supermarket

10 sekretet që supermarketet nuk duan që t’i dini

Sipas studimeve, 20 për qind e blerjeve janë të paplanifikuara. Na është bërë e zakonshme të hyjmë në supermarkete pa e vrarë shumë mendjen për arredimin e tyre. Por ajo që ne nuk dimë, është se personat që i menaxhojnë, janë siguruar që të na i bëjnë një labirint të mbushur me kurthe, prej të cilit të mos shpëtojmë pa shpenzuar shuma të konsiderueshme.

1. Përgatitja në hyrje

Supermarketet vendosin lule me aroma të ndryshme, produkte bukurie ose seksione bukëpjekjeje dhe ëmbëlsirash në hyrje të tyre. Kjo, sepse ngjyrat dhe aromat i bëjnë konsumatorët të vijnë në gjendje të mirë shpirtërore. Nuhatja e një trëndafili ose e një kroasanti të shijshëm na tërheqin pa masë dhe në një farë mënyre na rehatojnë.

2. Karrocat e mëdha

Karrocat që përdoren për të mbajtur ushqimet gjatë bërjes së pazarit po zmadhohen gjithnjë e më shumë, aq sa mund të mbajnë 100 produkte të ndryshme. A e keni pyetur ndonjëherë veten përse? Sepse supermarketi do që ju ta mbushni atë karrocë. Sa herë të shkoni në supermarket, mos e merrni automatikisht karrocën më të madhe, por zgjidhni diçka që do t’u përshtatet blerjeve tuaja. Sipas profesorit Ras Uiner (Russ Winer), nëse nuk doni të blini më shumë seç duhet gjëra, atëherë merrni një karrocë të vogël, ndryshe produktet do ta gjejnë vetë vendin në karrocën tuaj. Ai këshillon gjithashtu të shkoni në një supermarket të vogël, nëse s’keni shumë për të blerë.

3. Raftet e bezdisshme

Duhet ta keni vënë re se gjërat elementare si kanoçet dhe produktet e paketuara në kuti, gjenden në mes të supermarketit. Shkoni fillimisht atje nëse këto produkte janë në listën tuaj. Nëse blini ato që ju nevojiten sa më parë, atëherë do të përgatiteni mendërisht të jeni më përzgjedhës dhe më kritikues ndaj atyre që mund të blini më pas.

4. Të domosdoshmet

Supermarketet i vënë produktet e domosdoshme si qumështi dhe vezët në fund të mjedisit, që t’ju tundojnë me gjëra nga më të shijshmet gjatë rrugës për atje. Sipas ekspertëve, rregullojini ushqimet në karrocë duke lënë në fund ose përpara saj një hapësirë të bollshme që t’ju kujtojnë vazhdimisht se çfarë ju duhet në të vërtetë të blini.

5. Renditja strategjike

Ushqimet më të shtrenjta të drithit që konsumohen në mëngjes, të quajtura ndryshe çereali,vendosen shpesh në lartësinë e syrit të fëmijës, ndërkohë që ato më të lirat vendosen sa më lart. Artikujt që supermarketi do që të mos i lini pa parë, zakonisht vendosen në vendet më të përshtatshme. Këshilla e ekspertëve është t’i ndryshoni shpesh vendet ku bëni pazar. Kështu do të shihni pak më shumë produkte nga ato që do njëri ose tjetri supermarket. Stërviteni syrin të shohë ato që ju duhen, jo ato që duan të tjerët të shihni. Bëni mirë të lodheni pak, duke u ulur ose ngritur lart për të marrë artikujt më të lirë.

6. Shijimi

Shumë menaxherë marketingu ofrojnë një pjesë të vogël pice të freskët ose një filxhan kafeje gjatë kohës që jeni në supermarket. Kjo bëhet për t’ju shtuar urinë dhe dëshirën për ta blerë atë produkt. Këshilla më e mirë? Bëni pazar me stomakun e mbushur. Gjithashtu përpiquni të qëndroni larg gjërave tunduese që nuk ju duhen në të vërtetë.

7. E freskët apo e ngrirë?

Fakti se shumë peshq që shihni në seksionin e prodhimeve të detit janë të pastruar dhe të ngrirë, nuk ka të bëjë aspak me freskinë e asaj që ju ofrohet të blini. Frutat dhe perimet e ngrira zakonisht merren kur kanë stinën dhe ngrihen që të shiten me çmimin më të mirë më pas. Nëse doni të kurseni disi, blijini gjërat e ngrira dhe më pas shkrijini për t’i përdorur. Kështu do të kurseni 40 për qind të çmimit aktual.

8. Produktet e paqarta

Mund të mendoni se disa produkte që gjenden në fund të rafteve që bien më shumë në sy kanë për të qenë gjithnjë aty, por në fakt ato janë në shitje vetëm gjysmën e kohës. Nëse shihni produkte që nuk kanë një etiketë çmimi, atëherë ai nuk ka ndryshuar. Por nëse shihni artikuj që shkruajnë se janë me ofertë, atëherë sigurohuni ta kuptoni sesa është sasia e parave që kurseni, sepse mund edhe të mos fitoni asnjë qindarkë prej tyre.

9. Blerjet impulsive

Në fund të çdo supermarketi, në vendin ku paguhet fatura, gjenden artikuj ‘tundues’, që bëjnë pjesë në blerjet impulsive. Nëse jeni të lodhur, të mërzitur dhe gati për të paguar, atëherë këto produkte do t’ju nxisin të merrni edhe diçka më shumë për të luftuar stresin e momentit. Bëhuni të përgjegjshëm për këtë dhe mos i kushtoni shumë rëndësi kur të jeni duke dalë, janë thjesht një kurth tjetër për t’ju marrë edhe paratë e fundit.

10. Kartat e anëtarësisë

Jo vetëm që këto karta shënojnë se çfarë blini, por në fakt mund të jenë një nga kurthet më të avancuara të supermarketeve për t’ju bërë klientë të rregullt. Pavarësisht faktit se mund të përfitoni disa ulje të papërfillshme prej tyre, zakonisht këto karta me pikë ose dhurata, ju shtyjnë të shpenzoni më shumë sesa ju duhet dhe pa e kuptuar fare. Kjo sepse do të mendoni se fundja gjithçka shpenzoni do t’ju shpërblehet./gazeta-shqip/

Shuarja e Biznesit

Për pesë muaj shuhen 652 biznese

Shuarja e bizneseve në Kosovë ka vazhduar edhe gjatë pesë muajve të parë të këtij viti.

Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin Bizneseve, Gazmend Mejzini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se vetëm brenda pesë muajve, 652 kompani të ndryshme në Kosovë kanë shuar biznesin e tyre.

“Numri total i bizneseve, të cilat kanë aplikuar për shuarje vullnetare në kuadër të agjencisë për regjistrimin e bizneseve nga janari deri më tani është 652. Ky numër është i njëjtë me periudhën e njëjtë kohore të vitit të kaluar dhe nuk mund të thuhet se është tendencë në rritje e shuarjes së bizneseve”, bën të ditur Mejzini.

Arsyet e shuarjes së bizneseve nuk bëhen të ditura nga Mejzini, por përfaqësues të këtyre bizneseve thonë se kjo shuarje po ndodh për shkak ambientit të pafavorshëm biznesor.

Mungesa e qasjes në kapital, politikat e pafavorshme fiskale, ekonomia joligjore janë disa nga arsyet e shuarjes së bizneseve thotë për Radion Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arian Zeka.

“Në Kosovë ambienti i të bërit biznes nuk është i favorshëm, sidomos për atë ndërmarrje që janë mikro. Duke u nisur nga faktorë të përgjithshëm ndoshta është mungesa e lehtësirave fiskale, qasja në financa që është shumë e vështirë për këtë kategori të bizneseve, normat tatimore që në dy vitet e fundit janë përkeqësuar, sidomos për kategorinë e bizneseve të shërbimeve, ku kemi pasur një rritje tatimore prej 5 deri në 9 për qind”, thekson Zeka.

Shuarja e bizneseve duhet të jetë sinjal alarmues për institucionet kosovare, në mënyrë që të ndërmarrin hapa konkretë për ta përkrahur sektorin privat.

Me shuarjen e bizneseve, po shuhen shumë vende të punës, çka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së papunësisë në vend.

Papunësia në Kosovë, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 30.9 për qind.

Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, është mbi 130 mijë. Prej tyre 99.1 për qind u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

Një arsye tjetër e shuarjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, shton drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arian Zeka, është edhe fakti se një pjesë e madhe e tyre hapin biznese pa pasur një plan të mirëfilltë biznesi dhe pa analizuar se cili sektor është më profitabil për ta.

“Përgjithësisht po e fajësojmë ambientin e biznesit për fajin e falimentimit të bizneseve, por në shumë raste edhe vetë kompanitë hyjnë në sektorin privat të papërgatitura”, vlerëson Zeka.

Raporti i fundit i Bankës Botërore “Të bërit Biznes”, kishte vlerësuar se Kosova ka shënuar të arritura, në krijimin e një klime të favorshme për bizneset. Ky raport e kishte radhitur Kosovën në vendin e 86-të, duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin e 2012.(rel)

- See more at: http://prizrenpress.com/ekonomi/per-pese-muaj-shuhen-652-biznese/#sthash.y4274lJR.dpuf

Rendesia e website

8 arsyjet pse biznesi juaj ka NEVOJË për një website profesional

Si çdo pronar I biznesëve të vogla, edhe ju mundë të besoni  se biznesi juaj nuk do të përfitoj  asgjë nga të poseduarit një website, apo website-i nuk është I planifikuar fare në buxhetin tuaj.
Ose ju mendoni  se për shkak se  ju nuk e përdorni kompjuterin, as klientët tuaj potencial nuk e përdorin. Kjo  është një ide e gabuar. Portali ekonomik Menaxherat.com ju sjellë  8 arsyjet  pse biznesi juaj ka NEVOJ për një website profesional,  nuk ka rëndësi se në çfarë përmasa është biznesi juaj.

 1. Biznesi juaj I vogel do të ketë ritje të besueshmëris  tuaj.

  Sot më shumë dhe më shumë përdorues/klient e përdorin internetin për të kërkuar produktet apo shërbimet që ato kanë nevoj. Biznesi juaj I vogël do të ketë ritje të besueshmëeris duke e poseduar një website. Pa  asnjë konsumator potencial  do të shkojë në atë gjendje se cfarë bëjnë konkurentët tuaj. Nëse ju e keni një website dhe është I punuar mesatarisht, atë duhet ta ridizajnoni ne mënyrë profesionale sepse do ti siguroj biznesit tuaj një imazh më profesional dhe do të frymëzoj vizitorët/klientet tuaj  të kenë besim më të madhë tek kompania juaj. Dizajni I webfaqes, qëndrueshmëria, optimizimi I webfaqes,  etj  të gjithe këto ndikojnë në ndërtimin e nje besueshmërie  më të fort tek konsumatoret tuaj.

 1. Website ju kursen parat

Si pronar I çdo biznesi të vogël ju ndoshta do të mendoni  se nuk do ta përballoni financiarishtë një website professional, por në të ardhmen e afërt ju nuk do të përballoheni pa të. Megjithëse edhe pse  kostoja e zhvillimit dhe dizajnimit të një webfaqe ndryshon, gjenerimi I cmimeve për webfaqe sillet reth 300€ e deri ne 1000 €  e siper, për pagese vjetore, e në disa raste edhe në 150€. Krahaso cmimin e reklames në një gazet, dhe në krahasim me cmimin e reklamës në një gazet ju mundë të merni përgjigje më të saktë. Konsideroni tregun tuaj potencial dhe ju mundë të arrini më shumë me një webfaqe.  Kjo është një kosto shumë efektive për të promovuar biznesin tuaj.

 1. Do të mundesoj të I mbaj klientet të informuar

Mendoni website-in tuaj sikur nje broshur online ose nje katalog.  Është shumë thjeshtë dhe e shpejtë për ti freskuar informatat për produktin apo shërbimet tuaja në website se sa në materialet e shtypura, Website-i ju mundëson për të bërë një mënyër më të lehtë dhe më efektive për konsumatorët tuaj të njoftohen për ardhjen e produkteve të reja, si psh:  ngjarjet e ardhëshme, oferta promovuese , apo  për donjë shërbim tjetër që ju ofroni.   Ndryshe nga reklamat e printuara të cilët shpejt bëhen të vjetruara. Webfaqja juaj e biznesit do të  mund të siguroj informacione aktuale dhe njoftime të kompanis tuaj.

 1. Gjithmonë është I hapur

Website është në gjendje gadishmërie 24/7/365 për cdo konsumator tuaj  edhe kur dyqani apo zyrja juaj është e mbyllur, duke ju ofruar atyre (konsumatorëve tuaj) me lehtësi të i shqyrtojnë produktet apo shërbimet tuaja.
Në ditët e sotme kur koha është e kufizuar, website-i është një ndër pikat e më kryesore të shitjës  e cila qëndron gjithmonë e hapur dhe ju kursen kohën konsumatorëve tuaj, duke e shyqrtuar produktin apo shërbimet tuaja nga shtëpija, puna, etj dhe të bëjë porosin mbrenda 60 sekondave.

 1. Website mundëson targetimin e një tregu të gjërë

Nëse ju i promovoni produktet apo shërbimet tuaja, website-i juaj do të ofrojë  pika alternative të shitjes.  Sikur një shitës me pakice, nje website eCommerc (shitore  online) është një vend i mirë për të shitur produktet tuaja në një tregë të gjërë botëror,  madje edhe shërbimet mundë të jenë në dizpozicion global.
A nuk mendoni se ju do të jeni në gjendje të shitni produktet apo shërbimet tuaja online. Sot edhe veturat ashtu edhe shtepit  dhe shumë shërbime tjara shiten online.

 1. Website ofron një medium ku ju prezentoni  punët tuaja

Nuk ka rëndësi se në cfarë lloji të biznesit keni ju, website është vendi i duhur për të prezentuar punët tuaja, duke i vendosur në portfolion tuaj ose foto galerinë, dhe në këtë mënyrë  ju mundë të demostroni se çfarë e bënë biznesin tuaj unike nga të tjerët. Reagimet e konsulmatorëve do të jene prezente.

 1. Website kursen Kohen tuaj

Dhënja e informacioneve për klientët tuaj merr kohë, nëse kjo bised bëhet në telefonë, ballë për ballë, në broshura, apo në email. Me një kataloge online ju mundë të ofroni informacione të shumta reth produktit apo shërbimëve.
Pasi që webfaqja juaj funksionon, ajo është në dizpozicion për konsumatorët  tuaj në çdo kohë,  dhe ju e kurseni kohën tuaj. Dhe cfar është koha ? Koha është para.

 1. Përmirsonë shërbimin për klientët 

Ndoshta ju jeni një kontabilist dhe duani  të I keshilloni klientit tuaja  se si duhet  lehtësuar praktikat e tyre të kontabilitetit, apo jeni një mjekë dhe dëshironi pacientët tuaj të I mbani të freskët me informacione shëndetësore.Duke përfshirë një faqe NDIHME, duke shtuarë artikuj ose duke ngarkuar një artikull për të ju përgjigjur  gjitha pyetjeve të klientëve apo pacientëve tuaj  ju mundë të I mbani ata të freskët.Cfarë mënyre e mirë për ti paisur ata me vlera të shtuar të shërbimit duke shpërnda informacionet në website-in tuaj.

 

Përktheu dhe përshtati nga Anglishtja
Erhan Krasniqi | bruno-network.com
Portali Ekonomik “Menaxherat.com”

job-interview-ftr

15 mënyrat efektive  për të përshkruar vetën tuaj gjatë intervistës.

Në cdo intervist, intevistuesi  parashton  pyetjen “Si do ta përshkruani vetën tuaj” ndërsa kjo është diqka që duhet parashikuar dhe praktikuar,   shumë punëkërkues  shikojnë  rëndësinë e kësaj pyetje dhe dështojnë  duke humbur kohë në formulimin e një përgjigjeje  të sakt.

Nuk duhet harruar se gjatë përshkrimit të vetvetës ne duhet patjetër të jemi të sinqertë dhe të nderrshëm  në  përgjigje.  Disa mënyra efektive të përgjigjës  portali ekonomik Menaxherat ju paraqetë më poshtë, por gjithësesi  sigurohuni që fraza juaj e përgjigjës të jetë me fjalët tuaja. Vërtetësia është e rëndësishmë.

Interview

Për të ju dhënë një kontroll më të mirë, këtu  I keni 15 mënyrat për të përshkuar vetën tuaj për intervistën e radhës.

Dua të them se …

 1. Une kamë vetëbesim në aftësit e mia për të prodhuar suksese në punën që   bëjë,  dhe përderisa përgaditëm për më të keqën që mundë të ndodhë, do ti bëj gjitha detyrat e nevojshëm  për ti drejtuar të gjitha  mundësitë nga ajo që është më e mirja.
 2. Unë kamë dëshirë  të gjykohem  nga performance  induvidale dhe të shpërblehem për përpjekjet e mia duke u bazuar në aftësit që kamë.
 3. Jam ai që dëshiroj  të punoj për suksesin e kompanis me vision dhe lidership të fort, I cili I njeh dhe I shpërblenë interpretuesit.
 4. Jam ai  që është vazhdimisht në rritje të karrierës  dhe ka kohë për të vazhduar mësimet edhe pse kjo nuk është kërkës direkte e kompanis. Un gjejë kohë për të fuqizuar profesionin tim duke u bazuar në atë që studioj, në mënyrë  direkte apo  indirekte të lidhur me punën që e bejë.
 5. Jam  modest, angazhohem shumë  dhe I konsideroj qëllimet e firmës duke I shëndruar ato si qëllime mbi vete.
 6. Jam ai që  kam për qëllim të I ruaj  linjat komunikuese dhe të I hap  ato me klientët e shqetësuar, vazhdimisht duke I pyetur dhe zbuluar se cfarë klientët në të vërtët dëshirojnë dhe më pas të sigurohem në  plotësimin e  kërkesave të tyre.
 7. Mendoj  pozitivisht dhe jam  I gatshëm për ti ekzekuturar  detyrat e vështira.  Nuk jam individ që ka nevoj për micro menaxhimë,  Për më tepër kur jamë duke e specifikuar një detyrë, mundë  ta figuroj mënyrën  më të mire për ta  zbutur apo eliminuar problemin  në  mënyrë të qet.
 8. Jam  në gjendje të ketë në kontollë  situatën,  atëherë  kur situata mundohet  të  më kontrolloj mua.
 9. Jam  I vendosur në qëndrimet që kam dhe I pa luajtur.  Un jam I vendosur për ta bërë më mirë punën time dhe  të kemë një karrierë të sukseshëm,  si dhe të  bëjë  kompanin në të cilën punoj  më konkoruese në treg.
 10. Jam një tip personaliteti I cili mundë  ti nuhas sfidat , në vend se ti fshehi  ato dhe duke shpresuar se ato  të shkojn larg. Ndonëse jamë optimist gjithashtu edhe realist reth  situatave aktuale qofshin ato të kënaqura apo të pa kënaqura.
 11. Jam në gjendje për ti përmbush jo vetëm pritjet  e punëdhënësve të mi, por I cili I tejkalon vazhdimishtë këto pritje.
 12. Gjithëmonë  marrë përgjegjësi për veprimet  e mia  kur gjërat shkojnë keq, dhe nuk presë nga forcat e jashtëme të më fajësojnë, por gjithëmonë  jam ai që e përmirsoj veten time për herën tjetër.
 13. Jam ai që demonstron vendoshmërinë e palëkundur për të bërë çdo gjë që duhet të bëhet për të prodhuar rezultatet më të mira afatgjata, pa marrë parasysh sa e vështirë të jetë.
 14. Jam ai  që është i angazhuar për ndërrtimin e diçka më të madhe dhe e vë mënjanë përfitimet personale për mirëqenien e grupit.
 15. Jam i pjekur, i sinqertë dhe besoj në nderrshmërinë. Çdo ditë  punoj për të përmirësuar vetën dhe aftësitë e mia, që është pjesë e angazhimit tim  duke u bërë më të mirë në atë që bëj unë./Menaxherat

 

Përktheu dhe përshtati nga Anglishtja
Erhan Krasniqi
Menaxherat.com