Home Ekonomi Menaxhment Pse janë krijuar Firmat ?

firma

Duke organizuar prodhimin, firma koordionon aktivitetet ekonomike të shumta të individëve. Por firma nuk është i vetmi institucion që koordinon aktivitetet ekonomike. Koordinimi mund të arrihet edhe nëpërmjet tregut.
Tregu shërben si mekanizëm për të koordinuar planet e shitjes dhe të blerjes së individëve të ndryshëm. Duke blerë inpute dhe shërbime në shumë tregje individuale, kushdo mund të organizojë prodhimin e të mirave dhe shërbimeve që konsumon.
Le të supozojmë, Psh. se makina e një personi është prishur.
Ka dy rrugë nëpërmjet të cilave ajo mund të riparohet: ose duke e cuar në një firmë që kryen shërbimin e riparimit të makinave, ose duke koordinuar të gjitha veprimet vetë individi në tregjet e ndryshme. Rruga e parë quhet koordinim i firmës, kurse rruga e dytë quhet koordinim i tregut.
Koordinimi i Firmës– Konsiston në faktin që pronari i makinës e con atë në firmën që riparon makina. Pronari i kësaj firme koordion të gjitha aktivitetet e nevojshme për të riparuar makinën. Pasi rregullohet makina, pronari i saj paguan paratë vetëm një herë për të gjitha shërbimet e kryera prej saj.
Koordinimi i Tregut– Konsiston në faktin se për të rregulluar makinën, pronari i saj duhet fillimisht të pajtojë një mekanik, i cili duhet të shikojë defektin dhe të bëjë listën e pjesëve të ndërrimit si dhe instrumenteve që duhen për t’i vendosur ato.Pastaj, ai duhet të blejë pjesët e ndërrimit në një dyqan dhe të marrë hua instrumentet nga një firmë që i jep ato me qira. Më pas, duhet të gjejë një mekanik të gjejë një mekanik tjetër për të vendosur pjesët e ndërrimit. Nëpërmjet kësaj rruge, pronari i makinës kryen shumë Transaksione individuale.
Cfare e përcakton rrugën që do të zgjedhë pronari i makinës? Përgjigjja është kostoja .Pronari i makinës do të ndjekë atë rrugë që është me kosoto më të ultë, pra Metodën ekonomikisht më eficente.Por kosoton më të ultë të këtij shërbimi e realizon Frima. Kështuqë pronari gjithsesi se do të zgjedhë rrugën e parë të riparimit të makinës. Si pasojë e kësaj ka tre arsye kryesore pse firmat janë me eficente se sa tregjet si koordinatore të aktivitetit ekonomik :Ulja e kosotove të transaksioneve, Ekonomizimet e shkallës, Ekonomizimet e skuadrave të prodhimit.

Burimi : Hyrje në Ekonomi
Përgaditi: Ilire Raifi

Similar articles