Bilbordë, fletushka, postera, TV-reklama… tashmë na u bënë të mërzitshme, dhe gjithnjë dhe më shumë nuk i vëmë re. Por, prandaj ekziston një teknikë interesante marketingu – guerilja-marketing, që po përdoret gjithnjë dhe më shumë, d.m.th. transferim i informacioneve nga kompanitë tek konsumatorët. Kemi dëgjuar për termin guerila-marketing dhe i kemi parë reklamat kreative, por ...

ZGJEDHJA E STRATEGJISË SË TREGUT CAK Zgjedhja e strategjisë për seleksionimin e tregut cak varet nga një numër i madh i faktorëve. Në figurën vijuese po i paraqesim faktorët kryesorë që ndikojnë në zgjedhjën e strategjisë për tregun cak.   Fig.16. Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë Kurse Kotleri thekson se gjatë zgjedhjes së ...

  Pytje nga MARKETINGU   l  POLITIKA E DISTRIBUCIONIT (SHPËRNDARJES) l  Distribucioni (shpërndarja) është njëri nga instrumentet e marketingut miks. l  Distribucioni është kompleks i tërë, që bazohet në politikë të definuar në vendime dhe strategji për zgjidhjen e kanaleve të shitjes dhe të logjistikës së marketingut. DISTRIBUCIONI përbëhet nga dy tërësi: zgjedhja dhe koordinimi ...

Mjedisi në të cilin vepron ndërmarrja i siguron asaj resurse të cilat ndërmarrja i shfrytëzon për ekzistimin e saj. Kjo vlenë edhe për organizatat shtetërore e poashtu edhe për ndonjë kolegj apo universitet. Si kundërvlerë për këto resurse që i shfrytëzon  ndërmarrja ajo duhet ta furnizoj mjedisin me produkte dhe shërbime të një cilësie të ...

Hulumtimi I tregut është një component kryesor I marketingut I cili shfrytëzohet nga pronarët e bizneseve dhe kopanitë ashtu që të kuptojë se kush janë konsumatorët e tyre, cilat janë nevojat dhe kërkesat e tyre, kur dhe ku I kërkojnë ato.Ju nuk mund ti përcaktoni konsumatorët e ardhshëm nëse nuk I njihni konsumatorët ...