Category Archives: Marketing

guerila marketing

Çfarë është guerila marketing ?

Bilbordë, fletushka, postera, TV-reklama… tashmë na u bënë të mërzitshme, dhe gjithnjë dhe më shumë nuk i vëmë re. Por, prandaj ekziston një teknikë interesante marketingu – guerilja-marketing, që po përdoret gjithnjë dhe më shumë, d.m.th. transferim i informacioneve nga kompanitë tek konsumatorët. Kemi dëgjuar për termin guerila-marketing dhe i kemi parë reklamat kreative, por çfarë është kjo, guerila-maketing?

Ky lloj marketingu është një mënyrë jokonvencionale, e papritur dhe interesante e reklamimit me qëllim që të marrim rezultatet maksimale me minimum resurse. Guerila-marketing revolucioni fillon me Xhej Konrad Levinson në vitin 1984, me botimin e librit “Guerila-marketing”. Edhe pse në fillim qëllimi dhe ideja ishte që me këtë maketing të ndihmohen bizneset e vogla që nuk kanë pasur buxhet të pakufizuar për reklamim, sot këtë koncept e përdorin kompanitë më të mëdha dhe më të njohura botërore.

Ky marketing alternativ orientohet më tepër tek energjia dhe imagjinata, sesa tek buxheti i madh dhe efektet me xixa. Është interesante se arrihen rezultate fantastike nëpërmjet interaksionit me konsumatorët potencialë. Gueila-marketing nëpërmjet surprizave arrin përshtypje të madhe tek konsumatorët, sepse shfaqet në vende dhe në kohë që ata nuk e presin.

Çfarë ndodh me guerila-marketingun në kushtet e Maqedonisë? Kompanitë tona ende me turp merren me këtë marketing? Deri tani kemi parë disa guerila fushata reklamuese të kompanive më të mëdha maqedonase, edhe pse është teknikë që nuk kërkon mjete të mëdha financiare, madje është ideale për bizneset e vogla maqedonase. Shpresoj se kompanitë tona do të fillojnë gjithnjë dhe më shpesh ta shfrytëzojnë atë. Sepse njerëzit dhe tregu ndryshojnë, kurse me to ndryshojnë edhe teknikat e marketingut që tërheqin konsumatorë dhe, kuptohet, fitim më i madh. A nuk është ai qëllimi kryesor i çdo kompanie?

guerila marketing 2

guerila marketing 2

Në galerinë tonë mund të shihni fotografi nga fushatat kreative të guerila-marketingu.

http://www.youtube.com/watch?v=dInhX6ED15Y&feature=player_embedded

marre nga: /money.mnogo/

 

 

 

 

 

 

marketingu miks mix

Zgjedhja e strategjis se tregut cak

ZGJEDHJA E STRATEGJISË SË TREGUT CAK
Zgjedhja e strategjisë për seleksionimin e tregut cak varet nga një numër i madh i
faktorëve. Në figurën vijuese po i paraqesim faktorët kryesorë që ndikojnë në zgjedhjën e
strategjisë për tregun cak.
strategjia e marketingut

strategjia e marketingut

 
Fig.16. Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë
Kurse Kotleri thekson se gjatë zgjedhjes së strategjisë për tregun cak duhet të merren
parasysh këta faktorë;
???? Mjetet e ndërmarrjes. – kur mjetet e ndërmarrjes janë të kufizuara, më e
përshtatsheme është strategjia e marketingut të koncentruar.
???? Homogjeniteti i produktit. – produkteve homogjene më së shumti u përgjigjet
përdorimi i strategjisë së marketingut të padiferencuar, kurse atyre johomogjene u
përgjigjet strategjia e marketingut të diferencuar dhe atij të koncentruar.
???? Faza e ciklit jetësor të produktit. – kur ndërmarrja lanson ndonjë produt të ri
më së shpeshti përdoret srategjia e marketingut të padiferencuar ose e atij të
koncentruar. Në fazën e pjekurisë së produktit, më e përshtatshme është strategjia e
marketingut të diferencuar.
???? Homogjeniteti i tregut. – nëse blerësit kanë shije të ngjashme, nëse blejnë sasi
përafersisht të njejta të produkteve gjatë intervaleve të ngjashme dhe nëse reagojnë në
mënyrë të njejtë në aktivitetet e marketingut, atëherë përdorimi i strategjisë së
marketingut të padiferencuar është më i përshtatshëm.
???? Strategjia e marketingut të konkurentëve. – kur konkurentët realizojnë një
strategji aktive të segmentimit, atëherë përdorimi i strategjisë së marketingut të
padiferencuar mund të jetë shkatërues. Po ashtu, kur konkurrentët zbatojnë strategjinë e
marketingut të padiferencuar, ndërmarrja mund të ketë sukses me zbatimin e
marketingut të diferencuar ose të koncentruar.
 
Strategjia e Marketingut – Dispencë
pytje nga marketingu

Pytje nga Marketingu

 

pytje nga marketingu

Pytje nga MARKETINGU  

POLITIKA E DISTRIBUCIONIT (SHPËRNDARJES)

l  Distribucioni (shpërndarja) është njëri nga instrumentet e marketingut miks.

l  Distribucioni është kompleks i tërë, që bazohet në politikë të definuar në vendime dhe strategji për zgjidhjen e kanaleve të shitjes dhe të logjistikës së marketingut.

DISTRIBUCIONI përbëhet nga dy tërësi:

 1. zgjedhja dhe koordinimi i aktiviteteve me kanalet e shitjes dhe,
 2. funksionimi optimal i distribucionit fizik.

LLOJET Kanalet e distribucionit (të shitjes, të livrimit), klasifikohen në këto lloje:

 1. kanalet e drejtpërdrejta,
 2. kanalet e tërthorta,
 3. kanalet e kombinuara.

l  Në kanalet e drejtpërdrejta bëjnë pjesë rrjeti i shitoreve të ndërmarrjeve prodhuese, si dhe agjentët tregtarë.

l  Kanalet e tërthorta të shitjes përfshijnë tregtinë me shumicë, tregtinë me pakicë dhe agjencitë tregtare.

l  Ndërkaq, kanalet e kombinuara përbëhen nga kombinimi i pjesërishëm i llojeve të ndryshme të kanaleve të shitjes.

ZGJEDHJA E KANALEVE TË DISTRIBUCIONIT (TË SHPËRNDRAJES)

l  Vendimet për zgjedhjen e kanaleve të shitjes janë rezultante e analizave të:

 1. karakteristikave të produkteve,
 2. të konsumatorëve,
 3. të vet kanaleve të shitjes,
 4. të konkurrencës dhe,
 5. të përvojës së ndërmarrjes.

KRITERET PËR ZGJEDHJEN E KANALEVE TË SHITJES

Kriteret ndërtohen në saje të informacioneve të verifikuara, realisht përkufizohen në tri grupe:.

1. në kriteret ekonomike,

2. në kriteret e kontrollit dhe,

3. në kriteret e adaptimit.

KRITERET EKONOMIKE kanë të bëjnë me parimin e realizimit të shpërndarjes me efikasitet, në kohë, në hapësirë dhe me rentabilitet.

KRITERI I KONTROLLIT përmban specifikat e mundësive të kontrollit të produktit, edhe në rrjedhat e tij deri të konsumatori.

KRITERET E ADAPTIMIT përmbajnë mundësinë e adaptimit nëpër situata dhe në kohë të krijuara. Vendimet për zgjedhjen e kanaleve të shitjes miratohen për periudha më të gjata kohore.

Kanalet e shpërndarjes (livrimit) janë instrumente, me të cilat arrihet objektivi i definuar.

ALTERNATIVAT E STRATEGJIVE ndahen në tri grupe:

 1. alternativa intensive,
 2. alternativa selektive dhe,
 3. alternativa ekskluzive.

l  ALTERNATIVA INTENSIVE është vendim parimor tek ato ndërmarrje, të cilat në mënyrë të gjithanshme pretendojnë të shesin produktet në tregje sa më të gjera.

l  ALTERNATIVA SELEKTIVE zbatohet të ndërmarrjet të cilat prodhojnë produkte me vlera më të larta, të standardizuara dhe synojnë që për distribucionin e tyre të zgjedhin numër të caktuar të kanaleve dhe segmente më të kufizuara të tregjeve.

l  ALTERNATIVA E EKSKLUZIVITETIT është formë strategjike, me një ose numër të kufizuar të kanaleve të shitjes.

DISTRIBUCIONI FIZIK (LOGJISTIKA E MARKETINGUT)

Distribucioni fizik ndryshe quhet Logjistika e marketingut.

l  Me distribucionin fizik nënkuptohet aktiviteti me të cilin bëhet levizja, qarkullimi i produkteve të gatshme, depozitimi, manipulimi dhe dërgimi deri të konsumatori.

Distribucioni fizik përfshin dy komponenta:

1.  transportimin dhe,

2.  depozitimin e mallrave.

l  Nëpërmjet distribucionit fizik, realizohet transportimi, madje grumbullimi dhe ruajtja e stoqeve optimale, ruajtja e cilësisë së produkteve, që janë në funksion të gatishmërisë së përmbushjes së nevojave dhe të kërkesave të konsumatorëve.

LLOJET E SISTEMEVE TË KANALEVE TË DISTRIBUCIONIT (SHPËRNDARJES)

l  Në këtë kontekst dallohen:

 1. sistemi vertikal,
 2. sistemi horizontal,
 3. sistemi i franshizingut,
 4. sistemi i lizingut dhe,
 5. sistemi i konsignacionit.

l  SISTEMI VERTIKAL përfshin lidhshmërinë e prodhuesve me kanalet e shitjes në formë më të butë (kontraktuese) deri tek aj o më e fortë (integruese).

l  SISTEMI HORIZONTAL karakterizohet me përfshirjen e ndërmarrjeve prodhuese dhe të disa llojeve të kanaleve të shitjes.

l  SISTEMI I KANALEVE KONVENCIONALE të marketingut përbëhet nga ndërmarrjet e pavarura, të karakterit prodhues, të shitjes me shumicë dhe të shitjes me pakicë.

l  SISTEMI VERTIKAL i marketingut përbëhet nga tregtia me  shumicë dhe ajo me pakicë,  ku ndërmarrjet funksionojnë si sistem i përbashkët. Të dy këto sisteme në fokus e kanë konsumatorin.

l  SISTEMI I FRANSHIZINGUT përmban mënyrën e bashkëpunimit në formë të kooperimit, ku ndërmarrja në cilësinë e dhënësit (franshizeri) i jep sistemin e biznesit shfytëzuesit (franshizantit) në shfrytëzim me të gjitha të drejtat.

l  SISTEMI I LIZINGUT përbëhet nga modeli i kooperimit, duke i dhënë mjetet në qesim (me qira). Pronarët (ndërmarrjet, individët) që kanë potencial të parkut të makinave transportuese, aeroplanë e tjerë, iu japin shfrytëzuesve me vlerë të caktuar të shpërblimit.

l  SISTEMI I KONSIGNACIONIT është një sistem i thjeshtë, ku ndërmarrjet prodhuese japin sasi të mallrave, sidomos të konsumit të gjerë ndërmjetësuesve, të faturohen sipas sasive që shiten.

l  Është kjo formë e kooperimit, që ka disa përparësi në bashkëpunim.

 • POLITIKA E PROMOCIONIT NOCIONI I T
 • Ndërmarrjet janë subjekte ekonomike, që duhet të jenë të orientuara nga tregu. Lidhshmëritë me tregun realizohen nëpërmjet aktiviteteve të promocionit.
 • Promocioni është proces i organizuar i komunikimit në mes prodhuesit ose tregtarit dhe konsumatorit.
 • PROMOCIONI është proces kontinuel, me të cilin konsumatorëve iu shtohet kërshëria për blerje; më shpejtë vendosin për blerje, sepse nga porositë e promocionit janë në gjendje të bëjnë dallimin e ofertave në kushtet e konkurrencës.
 • Promocioni, një prej instrumenteve të rëndësishme të marketingut miks, përbëhet nga dy tërësi:
  • komunikimi dhe shpërndarja e informacioneve dhe,
  • porosia (mesazhi).
 • Roli i promocionit është i përmbledhur në informimin e blerësve, për programin e prodhimit, imixhin e ndërmarrjes, nivelin e popullaritetit, për çmimet reale ekzistuese,  për funskionalitetin dhe karakteristikat tjera të kanaleve të shitjes.

SHITJA PERSONALE është shitje e drejtpërdrejt, ku vejnë kontakt shitësi dhe blerësi.

 

 • NXITJA E SHITJES është një prej aktiviteteve të promocionit miks. Është ky një aktivitet, i cili duke zbatuar metoda të caktuara, e përparon shitjen.
 • Janë tri kahe kryesore të veprimit të nxitjes së shitjes:
  • masat stimulative për blerje të distributorëve,
  • nxirjet e konsumatorëve për blerje të produkteve të caktuara, në kohë të caktuar,
  • aktivitetet tjera nëpër punktet e shitjes.

      METODAT E NXITJES SË SHITJES

 • Dallohen dy grupe kryesore të metodave:
  • metodat stimulativo-materiale dhe,
  • metodat vizuelo-psikologjike.
 • Në grupin e metodave stimulativo materiale përfshihen:
  • metoda e mostres gratis,
  • premitë,
  • lojërat shpërblyese.
 • Në grupin e metodave vizuelo-psikologjike bëjnë pjesë:
  • ekspozimet e produkteve nëpër shitore,
  • ekspozimet nëpër ekspozita dhe,
  • ekspozimet nëpër panaire.

     

 • PUBLICITETI është një prej formave të promocionit miks.
 • Publiciteti është aktivitet që nuk e organizon dhe as nuk e porosit ndërmarrja. Do të thotë ndërmarrja nuk i nënshtrohet shpenzimeve për këtë formë të promocionit.
 • MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN
 • Marrëdhëniet me publikun janë aksione të organizuara të ndërmarrjes, të drejtuara kah opinioni i afërt deri të publiku i gjerë, për të krijuar bindje e besim që ka ndërmarrja në mjedisin ku vepron dhe më gjerë.
 • PROPAGANDA EKONOMIKE është forma më e gjerë e promocionit.
 • Propaganda ekonomike është  aktivitet i organizuar, me intensitete e dinamikë përkatëse, në mënyrë që nëpërmjet zbatimit të metodave dhe të masmediave të komunikojë me tregun, duke e informuar dhe dhënë porosi konsumatorit: çka, me çfarë kushtesh, në ç’kohë mund të blejë produkte dhe shërbime.
Mission

Misioni i ndermarrjes

Mjedisi në të cilin vepron ndërmarrja i siguron asaj resurse të cilat ndërmarrja i shfrytëzon për
ekzistimin e saj.
Kjo vlenë edhe për organizatat shtetërore e poashtu edhe për ndonjë kolegj apo universitet.
Si kundërvlerë për këto resurse që i shfrytëzon  ndërmarrja ajo duhet ta furnizoj mjedisin me produkte dhe shërbime të një cilësie të lartë dhe çmim të pranueshëm. Me fjalë të tjera secila ndërmarrje ekziston me qëllim që të arrijë diçka në një mjedis të  madh dhe ky apo mision zakonisht është i qartë që në zanafillën e organizatës. Me kalimin e kohës ndërmarrja zgjerohet dhe kështu ndryshon e me të ndryshojnë edhe mjedisi dhe personeli menaxhues. Si rezultat i kësaj ndodhin një apo dy gjëra. Qëllimi origjinal i ndërmarrjës mund të bëhet i padëshiruar me zgjerimin e ndërmarrjës në produkte të reja, tregje të reja apo edhe në industri të reja. P.sh. Levi Strauss ka filluar me prodhimin e robave të punës. Gjëja
e dytë që mund të ndodhë është se misioni  origjinal mund të jetë ende i dëshiruar por menaxherët e ndërmarrjës fillojnë që ta  humbasin interesimin në të. Ndryshimet në mjedis poashtu mund ta bëjnë qëllimin të papërshtatshëm për aktivitetet e
ndërmarrjës.Si rezultat i këtyre kushteve paraqitet ndërmarrja e udhëhequr pa një mision, vizion apo qëllim të qartë prandaj, edhe kjo mund ta shtyej atë në marrjën e vendimeve kritike. Si rezultat i kësaj menaxherët e ndërmarrjës janë të detyruar që të kërkojnë një mision tjetër apo prerazi të forcojnë apo të rivendosin misionin origjinal të ndërmarrjës.
Misioni dhe vizioni paraqiten si dy segmente të cilat udhërëfejnë ndërmarrjën në aksione afatgjate për pozicionim
strategjik në treg për veprimtarinë të cilën e ushtron ajo.

Misioni i një organizate paraqet arsyetimin e ekzistimit të saj.

Misioni është një segment afatgjatë që tregon se çka dëshiron të bëhet ndërmarrja; synim i vetëm që e diferencon atë nga
ndërmarrjet e tjera të ngjajshme dhe mjet me të cilin arrihet ky diferencim. Në esencë misioni e definon drejtimin nëpër të cilin është duke udhëhequr ndërmarrja dhe si do të arrij sukses në realizimin e qëllimeve të dëshiruara.
Derisa dikush thekson se misioni dhe vizioni dallojnë për nga qëllimet e tyre duhet ditur se si misioni ashtu edhe vizioni
reflektohen në përpjekjet e organizatës për të udhëhequr sjelljet, për të krijuar kulturën dhe të frymëzoj premtimet.Sidoqoftë, me rëndësi është që të dijmë se misioni vjen nga esenca dhe është praktike, është lehtë për t’u identifikuar me të dhe është i lehtë për t’u mbajtur në mend. Kështu misioni do të tregoj drejtimin dhe rëndësinë të
gjithë anëtarëve të organizatës varësisht nga niveli i tyre organizativ. Pyetjet kryesore të cilave duhet përgjegjur me rastin e vlerësimit dhe formimit të misionit të një organizate janë:

Ç”është biznesi jonë?
Cilët janë konsumatorët?
Ç’ka vlerësojnë konsumatorët? dhe
Ç’farë do të jetë biznesi jonë?

Përgjegjet në këto pyetje janë në një mënyrë parashikim në bazë të të cilave udhëhiqet biznesi dhe në bazë të të cilave do të mirren vendimet në të ardhmën. Derisa këto pyetje po duken të thjeshta në të vërtetë ato janë shumë të vështira dhe kritike prandaj përgjegjësia për t’iu përgjigjur këtyre iu bie niveleve të larta menaxherike. Me rastin e formimit të misionit
menaxherët duhet t’i kenë paraqyshë tri elemente kyce:

*Historinë e organizatës,
*Përparësitë dalluese të saj dhe
*Mjedisin në të cilin vepron.

*Historia e organizatës- Çdo organizatë-e madhe apo e vogël-profitabile apo joprofitabile- e ka historinë e vet të
qëllimeve, mirënjohjeve, gabimeve dhe rregullave. Me rastin e formulimit të misionit duhet marrë në konsiderim karakteristikat kritike dhe ndodhitë në të kaluarën e organizatës.

*Përparësitë dalluese- Edhe pse një ndërmarrje mund t’i bëjë shumë gjëra, ajo duhet të përqëndrohet në ato veprime
që i bënë më së miri. Përparësitë dalluese të organizatës janë ato gjëra që mund t’i bëjë ndërmarrja më së miri, aq mirë sa që e bëjnë atë që të dallohet dhe të fitoj në avantazh ndaj ndërmarrjeve tjera të ngjajshme. P.sh. për HoneyWell, përparësi e tyre
është prodhimi dhe shpërndarja e linjës superiore të termostateve. Por, pa marrë parasyshë se si paraqiten ato në treg, që tëmund të ketë avantazh ndaj konkurrencës, ndërmarrja duhet të formuloj strategjinë bazuar në përparësitë dalluese të saj.

*Mjedisi i organizatës- mjedisi në të cilin vepron organizata i dikton mundësitë, pengesat dhe kërcënmet të cilat duhet të identifikohen me rastin e formulimit të misionit. P.sh. menaxherët e një industrie, në të cilën ndikim të madh kanë ndryshimet teknologjike, vazhdimisht duhet të pyesin se: Si do të ndikojnë ndryshimet teknologjike në sjelljet e konsumatorëve dhe në mjetet të cilat nevojiten për udhëheqjen e biznesit të tyre? Sidoqoftë, është shumë vështirë që të
shkruhet një mision efikas dhe i përshtatshëm. Është e zakonshme për organizatat që të kalojnë dy apo më tapër vjet në formulimin e një misioni.

Gjate formulimit te misionit duhet pasur kujdes që ai të jetë i orientuar:

 • • Kah tregu,
 • • të jetë i arritshë,
 • • motivues dhe
 • • specifik.

 

Mission

* Orientimi i misionit kah tregu – Konsumatorët apo klientët e një ndërmarrjeje janë segmente kritike ne përcaktimin emisionit të organizatës. Tradicionalisht, shumë ndërmarrje e kanë definuar misionin e tyre në bazë të asaj se çfarë kanë
bërë dhe në të shumtën e rasteve e kanë emërtuar ndërmarrjën në bazë të produkteve apo shërbimeve që i kryejnë. Shumë nga këto organizata kanë arritur që të kuptojnë se me vjetërsimin e produkteve dhe të teknologjisë vjen edhe deri te
vjetërsimi i misionit të organizatës kështu që emri i saj nuk paraqet më atë çka bënë organizata. Prandaj, duhet gjetur mënyrën më të mirë dhe më të qëndrueshme për definimin e misionit të organizatës. Në vitet e fundit, si element i
rëndësishëm në formulimin e misionit është më tepër orientimi ekstern sesa ai intern. Me fjalë të tjera, misioni duhet të jetë më tepër i orientuar në një klasë më të gjërë të kërkesave dhe nevojave të konsumatorëve të cilat ndërmarrja dëshiron t’i plotësoj apo përmbushë (orientimi ekstern) sesa që duhet të jetë i orientuar në pamjën fizike të produktit apo shërbimit të cilin ndërmarrja është duke e ofruar (orientimi intern). Kështuqë ato organizata të udhëhequra nga tregu janë më të gatshme dhe kanë mundësi më të mëdha që vazhdimisht t’i parashikojnë mundësitë e tregut dhe t’iu përgjigjen
atyre para konkurrentëve të tyre. Këtë shumë qartë e ka paraqitur Peter Drucker:
“Biznesi nuk është i definuar përmes emrit, statusit apo artikujve të kompanisë. Ai është i definuar në bazë të nevojave që konsumatorit i plotësohen me konsumimin e produkteve apo shërbimeve të saj. Kënaqja e nevojave është qëllimi dhe misioni i secilës ndërmarrjeje.
Prandaj, në pyetjen se Çka është binesi jonë? Mund të
përgjigjemi vetëm nëse shikojmë në biznesin tonë nga jashtë pra nga pikëpamja e konsumatorëve dhe tregut”.
Edhe pse Peter Drucker orientohet me këtë më tepër nga ndërmarrjet afariste, duhet theksuar se e njëjta vlenë edhe për organizatat joprofitabile dhe ato qeveritare. Kjo nevojë e orientimit ekstern ka për
qëllim që të formoj misionin në baza të shërbimit të një grupi të caktuar të konsumatorëve apo klientëve me përmbushjën e një klase të caktuar të nevojave.

I Aritshëm
Derisa misioni ka për qëllim që ta drejtoj organizatën drejt arritjës së një rendimenti më të madh, ai në të njëjtën kohë duhet
të jetë i arritshëm dhe real. Me fjalë të tjera ai duhet të hapë një vizion të mundësive të reja duke mos e shtyrë organizatën drejtë sprovave jo reale të cilat e udhëheqin të tej mundësive që i ka.

Motivues
Një nga anët positive por edhe më të rëndësishme të një misioni të definuar mirë është udhëzimi që misioni iu ofron
punëtorëve dhe menaxherëve që punojnë nëpër njësi biznesore të shpërndara gjeografikisht dhe që punojnë në punë të pavarura. Prandaj, rezultatet e fundit siç janë shitja, redukimi I krimeve të dhunshme mund të pasqyrohen si rezultate të një misioni të realizuar dhe të përfunduar me sukses.

Specifik
Siç e dime nga më herët, relacionet publike nuk duhet të jenë qëllim primarë I një misioni. Misioni duhet të jetë specifik në mënyrë që t’i ofroj udhëzime dhe orientime menaxhmentit në kohën kur ata duhet të zgjedhin në mes alternativave të ndryshme për marrjën e aksionit për punë. Me një fjalë, “Të prodhojnë kualitetin më të lartë me shpenzime më të ulëta” nuk është e mjaftueshme për t’i udhëzuar menaxherët drejt veprimeve të duhura.

 

Marre nga: Strategjite e marketingut
Prof. Dr. Nail Reshidi

 

surveys-colorado-springs

Cfarë është Hulumtimi I tregut ?

Hulumtimi I tregut është një component kryesor I marketingut I cili shfrytëzohet nga pronarët e bizneseve dhe kopanitë ashtu që të kuptojë se kush janë konsumatorët e tyre, cilat janë nevojat dhe kërkesat e tyre, kur dhe ku I kërkojnë ato.Ju nuk mund ti përcaktoni konsumatorët e ardhshëm nëse nuk I njihni konsumatorët aktual.

Continue reading “Cfarë është Hulumtimi I tregut ?” »