Home Projekte Raste Studimore Procredit Bank Anazila Swot

pro credit bank analiza swot

Misioni +Vizioni
ProCredit Bank eshte nje banke e orientuar per sherbime te plota per zhvillim ne vendet e Europes Qendrore dhe Lindore .Ne ofrojme sherbime te shkelqyera klienteve tane, dhe nje game te gjere produktesh bankare.Ne operacionet e kredidhenies ne fokusohemi ne kredi per biznese mikro,te vogla e te mesme pasi jemi te bindur qe keto biznese do te ndihmojne ne rritjen ekonomike ne te ardhmen.Aksioneret tane shpresojne mbeshtetjen per riinvestime pasi nuk jane te interesuar ne maksimizimin e te ardhurave ne afatshkurter.Ne investojme intensivisht ne trajnimin e stafit tone,me qellim qe te krijojme nje atmosfere te kenaqeshme dhe eficente e te sigurojme sherbimet me kompetente e me te aferta te mundshme me klientet tane.

pro credit bank analiza swot

Qellimi 
Qellimi I ProCredit eshte te vendosi institucione financiare te qendrueshme ekonomikisht per vende ne zhvillim dhe per ekonomi ne tranzicion.Produktet e ofruara nga ky institucion jane krijuar per tu perballur me nevojat e bizneseve te vogla, te cilat konsiderohen si baza te rritjes ekonomike dhe te punezenies.Qellimi I Bankes eshte te krijoje sa me shume kliente ne fusha te shumellojshme ,te investoje ne trajnime per punesim dhe te themeloje nje rrjet degesh qe kerkohen per operacione.

[/b] Filosofia
Vlerat dhe Besimet e Biznesit :
– Transparence
– Kulture per komunikim te hapur
– Pergjegjesi sociale dhe tolerance
– Sherbime te orientuara
– Standarte profesionale te larta
– Bashkepunim te larte te personelit
– Veprime te shkelqyera, Pune ne Grup, Integritet dhe Besim.

V. Mjedisi I Brendshem 
 Struktura e Organizates
 Kultura e Organizates
 Burimet e Organizates

Struktura dhe Kultura e Organizates
Banka Procredit ndjek nje kulture te fuqishme bashkepunimi per te siguruar sinergji domethenese.
Struktura e Bankes Procredit dallohet per nje shtrirje te gjere te puneve dhe operacioneve para anetareve ekzekutive te manaxhimit.Shefi kryesor I Operacioneve eshte pergjegjes per te gjitha veprimet e bankes ,te cilat konsistojne ne Huadheniet nga njera Huadheniet nga njera ane dhe ne sherbime bankare johuadhenese nga ana tjeter.Hapat me te rendesishme ne shtimin e degeve dhe manaxhimin e tyre nderrmeren nga Njesite e Zyrave Qendrore.Rikonstruktimet e degeve dhe modifikimet e funksioneve e pergjegjesive merren nga ( Bank’s front- office staff ). Shefi kryesor I degeve te rrjetit luan nje rol te rendesishem ne thjeshtesimin e komunikimit midis degeve dhe njesive qendrore.Ky Drejtor monitoron dhe mbeshtet punen e manaxhereve te degeve duke perfshire dhe detyrat administrative ku te gjitha keto sigurojne qe strategjite ,objektivat e percaktuara nga Zyra qendrore te implementohen plotesisht neper dege.Ne te njejten kohe shefi kryesor I degeve te rrjetit u komunikon detyrat dhe kerkesat e degeve tek zyra qendrore dhe sigurohet te gjeje zgjidhje sa me shpejt per probleme qe ngrihen.Divizoni Financiar udhehiqet nga Drejtori Kryesor I Financave.Detyra e tij eshte te mundesoje kontrolle eficente te departamenteve dhe te monitoroje permbushjen e detyrave te caktuara ne planin e biznesit.Orientimi kryesor dhe kontrolli I Divizioneve behet nga KOmiteti I Manaxhimit te Riskut ( Riskt Manxhment Comimite).Cdo jave kryhen mbledhje me te gjithe drejtoret e departamenteve per te siguruar bashkepunim te brendshem dhe te lejohet shkembimi I informacioneve midis departamenteve.
Banka perbehet nga nje staf ne total prej 387 persona.Ne te njejten kohe po trajnohen dhe 116 rekrute te rinj si anetare te stafit.ProCredit Bank ka rritur gjtihashtu dhe numrin e kapaciteteve trajnuese brenda dhe jashte vendit.

Analiza SWOT

Fuqi :
– Punonjes te Kualifikuar
– Diversifikimi I produkteve dhe sherbimeve
– Eksperienca te specializuara
– Institucion financiar me fushe te gjere aktiviteti
– Shperndarja e gjere gjeografike brenda dhe jashte vendit
– Kultura e permisuar
– Emri i mire
– Trajnimi cilesor
– Stafi miqesor
– Perhapje te gjere te teknologjise se automatizimit
– Fleksibiliteti
– Investime ne fusha jo-fitimprurese
– Game te gjere produktesh dhe sherbimesh
– Marketingu social
– Segmentimi I tregut
– Njohja e konkurrences

Dobesite : 
– Volum I larte I biznesit
– Produktet e reja te ofruara
– Monitorimi dhe manaxhimi I operacionve te kredidhenies
– Risku I kredive
– Risku I likuiditeteve
– Investime ne fusha jo-fitimprurese
– Kontrolli I efektivitetit te procedurave ne mjedisin e korporates
– Shtimi I degeve dhe decentralizimi I autoritet
– Shtimi I volumit te kredise
– Teknologjia

Shancet : 
– Kurset e kembimit jane fleksibile
– Norma e mjaftueshmerise se kapitalit
– Norma e interesit
– Norma e interesit e qendrueshme sipas nivelit te ekonomise
– Zhvillime te kenaqeshme ne sektorin bujqesor
– Futja e sistemit te pagesave ndermjet automateve te pagesave “CachTronic Card”
– Fuqite kyce si : trajnimi I mire,stafi I edukuar, dhe mikprites, si dhe produktet te drejteperdrejta qe sigurojne shtimin ne treg te operacioneve bankare per minute.
– Hapja e degeve pothuajse ne te gjitha qytetet e Shqiperise ,I siguron bankes afrimitet me te madh me klientin neper rajone .
– Tregu I gjere I kredidhenies
– Njohja e veprimeve te konkurrences brenda te njejtit mjedis
– Barriera te larta hyrjeje

Kercenimet : 
– Kriza energjitike
– Infrastruktura e dobet
– Norma e interesit e paqendrueshme sipas nivelit te ekonomise
– Aktiviteti nuk mund te pershtatet disa nga krizat mikroekonomike qe s’jane ne dore te klientit.
– Zbatimi I dobet I ligjeve.
– Korrektesia ne dhenien e kredive dhe shlyerjeve te tyre\\

Strategjite e Bankes
– Procredit Bank eshte e angazhuar gjate ne strategjine e te qenit Banke per publikun e gjere.
– Fokusimi ne finance me anen e eksperteve financiare
– Dominimi ne vende ku ka pak prespektiva per popullsine
– Balancimi I te ardhurave ne zhvillimin e objektivave.
– Aplikimi I strategjive qe fokusojne ne rralle te pare nje dialog te hapur me konsumatoret dhe maximizimin e transparences te produkteve dhe sherbimeve.
– Ekspansioni I gjere gjeografik I degeve per te patur prezencen e Bankes ne cdo qytet
– Lehtesimi I kerkesave per dokumentacion dhe verifikimi I shpejte I tyre.

Objektivat e Bankes 
– Financimi I Sme-ve ne sektorin privat te shqiperise qe aktualisht has me shume veshtiresi.
– Asistence per dhenien e kredive mikro ,te vogla per bizneset dhe te deshmojme bankave lokale se te tilla operacione bankare mund te shnderrohen ne aktivitete fitimprurese.
– Maksimizimi I te ardhurave per periudha afatgjata.
– Arritja e 2 milion transaksioneve ne vit nepermjet Automatizimit (ATM)
– Te permisohen sherbimet ndaj clienteles dhe te vazhdohet te punohet qe cdo klient te perdore llogarine e tij bankare pavarsisht vendodhjes.

burimi: http://forumi.shqiperia.com

Similar articles