Biznesi elektronik si një degë e re ka një zhvillim të hovshëm në të gjitha aspektet. Si një lëndë e re dhe e cila zhvillohet në kontinuitet, definimi i saj dhe dhe i komponentave të biznesit elektronik shpesh herë ndryshojnë. Duke shfletuar literaturë të ndryshme mund të gjesh disa definicione për një lëmi. Por qka ...

Kapitulli 1 1.Kuptimi i Ekonomiksit? Ekonomiksi studion anën ekonomike të jetës shoqërore dhe sjelljen e agjentëve ekonomik në shoqëri dhe kushtet ekonomike të bashkëveprimit. 2.Kush jane agjentet ekonomik? Agjentët ekonomik janë: A) INDIVIDI-FAMILJA (në rolin e zotëruesit të burimeve, ofertuesit dhe konsumatorit), B) FIRMA – organizata që prodhon të mira dhe shërbime, C) QEVERIA – ...

Komunikimi Eksistojnë shumë definicione të ndryshme për procesin e komunikimit. Komunikimi definohet si bartje e informatave nga dhënësi deri tek marësi me kusht që marësi ta kuptojë atë, kurse në organizatë ose institucion ai është mjet i cili lidh njerëzit në realizimin e qëllimit të përbashkët. Do të thotë që komunikimi nënkupton dërgim, pranim dhe ...

Per aktivitetin manaxherial kane shkuar mjaft autore ishte H.Fayol, i cili qysh ne vitin 1916 dha definicionin e meposhtem: “Te manaxhosh do te thote te parashikosh dhe te planifikosh,te organizosh,te komandosh,te koordinosh dhe te kontrollosh i cili mbetet i vlefshem edhe sot. Pavaresisht nga tipi i firmes, per arritjen e objektivave te saj, te gjithe ...

si te shkruhet Si duhet të shkruhet një punim seminarik në përgjithësi p.sh për lëndët juridike Qëllimi i të shkruarit të punimit seminarik është puna individuale si dhe hulumtimi i vet studentit lidhur temën e zgjedhur. Gjatë të shkruarit të punimit seminarik studenti duhet të ketë parasyshë inkorporimin e dijeve të tij praktike dhe teorike ...