Si të shkruajm një punim Seminarik

si te shkruhet

Si duhet të shkruhet një punim seminarik në përgjithësi p.sh për lëndët juridike

Qëllimi i të shkruarit të punimit seminarik është puna individuale si dhe hulumtimi i vet studentit lidhur temën e zgjedhur. Gjatë të shkruarit të punimit seminarik studenti duhet të ketë parasyshë inkorporimin e dijeve të tij praktike dhe teorike lidhur me temen konkrete si dhe dhënien e përfundimeve dhe rekomandimeve individuale për zgjidhjen e çështjes që e hulumton. Punimi duhet të bazohet në leximin paraprak të temave nga burime të ndryshme (më së paku pesë-5). Shfrytëzimi i literaturës nacionale dhe literaturës së huaj, luan një rol të rëndësishëm gjatë citimeve të profesorëve, autorëve si dhe shkenctarëve të vendeve të ndryshme, gjë që tregon aftësinë e studentit për një kërkim më të thellë rreth çështjes dhe problematikës juridiko-civile që e analizon. Lejohet edhe shfrytëzimi i teksteve shkencore nga resurset e internetit. Ne Studentët duhet të kemi parasyshë që shfrytëzimi i resurseve të internetit duhet të bëhet duke i respektuar rregullat etike për citim dhe përshkrim të saktë të burimit.

• Aftësi individuale të shfrytëzimit të literaturës,
• Pjekuri në përpunimin serioz të temës, d.m.th aftësi në zgjedhjen e problemit nga sfera të ndryshme juridike që është objekt kërkimi (hulumtimi), në veçanti kujdes të posaçëm duhet treguar në respektimin e formës së punimit.

Punimi mund të punohet nga një studentë ose nga një grup studentësh (maximum deri 3 studentë). II. Forma e punimit- në kuadër të kualiteteve formale bëjnë pjesë:  gjuha, stili, drejtëshkrimi, përmbajtja, mënyra e citimit, radhitja alfabetike e literaturës së shfrytëzuar etj.

Gjatë të shkruarit të një punimi seminarik në ndonjë lëndë juridike duhet të respektohen rregullat formale të poshtshënuara:

• Shkrimet duhet të kenë hyrje të qartë, pjesën kryesore dhe përfundim.
• Citimi duhet të bëhet sipas kësaj metode: fusnotat në fund të faqes dhe literatura e shfrytëzuar në fund të shkrimit.
• Literatura duhet cituar sipas kësaj rënditje:
     o Emri i autorit, inicialet e emrit të dytë ( nëse ka) dhe mbiemri, i ndjekur nga një presje.
     o Titulli i librit, i nënvizuar dhe i shkruar me fontin Times New Roman –Italic, (artikujt me fontin Italic).
     o Vendi dhe data e botimit, i ndarë nga një presje dhe i mbyllur në kllapa, më pas i ndjekur nga një presje.
     o Numri i vëllimit, me numra të mëdhej romakë dhe i ndjekur nga një presje.
     o Numrat e faqeve, të ndjekur me nga një pikë.
• Secili shkrim duhet të përmbajë 6- 10 faqe ( formati A4 )- në vëllimin e faqeve llogariten Hyrja, Pjesa kryesore e punimit, dhe  Përfundimi, nuk llogariten përmbajtja, pjesa hyrëse, dhe literatura e shfrytëzuar.
• Punimi duhet të të jetë i shkruara me: Times New Roman, madhësia e fontit: 12; 1,5 Ling Spacing; formati A4.
• Titulli i shkrimit duhet të jetë i shkruar: fonti Times New Roman, madhësia e fontit 16, bold, dhe me shkronja të mëdhaja.
• Nëntitujt : Fonti Times New Roman , madhësia e fontit 14, bold-italic

Përgaditur nga: Sabri Saliu
burimi: facebook.com/morali

Related posts: