Ekonomi Islame

Prof.Dr. Vehbe Zuhajli Nëse kompania e nxjerr zekatin e gjithë kapitalit, kjo vlen për të gjithë aksionerët në atë kompani, ngase kompania këtë e bën...

“Lexo, me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (çdo gjë)” (Kuran, 96:1). - Jo...

Parashtrojmë pyetje se, a thua vallë, a ka dallim mes kapitalizmit dhe sistemit ekonomik...
Vlersimi i Menaxherit

Tregim mbi vleresimin? Një djalosh, akademik i shkëlqyer...
Ekonomia Islame

Megjithatë, ka kohë që në Evropë, SHBA...