Cfar janë Sindikatat ?

SINDIKATAT

Sindikatat dhe organizatat e punedhenesve jane organizata profesionale shoqerore te pavarura qe krijohen si bashkime vullnetare te punemarresve ose punedhenesve.Qellimi i tyre eshte perfaqesimi dhe mbrojtja e te drejtave dhe interesave ekonomike ,profesionale dhe shoqerore te antarve te tyre.Organizatat e punedhenesve dhe te punemarresve kane te drejte te krijojne federata e konfederata dhe te antaresohen ne to.Federatat krijohen nga bashkimi vullnetar i dy ose me shume organizatave profesionale.Konfederatat krijohen nga bashkimi vullnetar i dy ose me shume federatave.

Akti i  krijimit dhe statuti i cdo organizate profesionale duhet te nenshkruhen nga jo me pak se 5 antare themelues per organizaten e punedhenesve dhe ne jo me pak se 20 antare themelues per organizaten profesionale te punemarresve.

Ne statut detyrimisht duhet te percaktohen:

1-  Emri i organizates

2-Vendi ku ndodhet selia e saj

3-Qellimi i saj

4-Kushtet e pranimit,te doreheqjes dhe te
perjashtimit te antarve

5-Te drejtat dhe detyrat e antarve

6-Perberja dhe funksionimi i organeve drejtuese si dhe kohezgjatja e mandateve te tyre

7- Masat qe merren ne rast shperndarje.

8-   Organizatat sindikale duhet te dorezojne ne Gjykate aktin e krijimit dhe statutin e tyre,per njohjen e tyre si person juridik. Organizata sindikale fiton personalitet juridik pas 60 diteve nga dorezimi i statutit ne Gjykate.

Related posts: