Home Media Komunikim dhe Media Programi për ndërmarrësit e Rinj

Qëllimi I programit për ndërmarsit e rinjë të USAID-it program tre vjeqar të mbështesë ndërmarrësit e rinj të zhvillojnë biznese të reja duke inkurajuar shpirtin e tyre novator dhe ndërmarrës përmes ndihmës financiare dhe konsultimeve për biznes dhe të ofrojë përkrahje të vazhdueshme dhe krijimin e rrjeteve të marrin përsipër rezikun dhe emocionet e fillimit të një biznesi.

Programi për ndërmarrësit e rinj ka dy qasje për arritjen e një qëllimi.

  1. Procedura e shpejtë

Programi angazhon të rinj që kanë ndjekur ndonje trajnim për ndërmarrsi, që kane zhvilluar plane biznesi ose që kane biznes të vetin të sapothemeluar. Staffi I programi u ndihmon ndërmarrësve të rinjë të përmirsojnë planet e tyre të biznesit, nëse është e nevojshme, për të siguruar rrugën më të shpejtë drejt suksesit.

2.Zhvillimi I ndërmarrësve fillestarë

Programi gjithashtu ofron  përkrahje për të rinjtë të cilave u nevojiten shkathtësi zhvillimore për idetë novatore dhe ndihmë për fillimin e zhvillimit të një biznesi të ri , që përfshin hulumtimin të mundësive për biznes, marketing, kontabilitet, komunikim biznesi dhe menazhim themelor. Secili ndërmarrës I ri përkrahet në zhvillimin e një plani të qëndrueshëm biznesi.

Qasja Për Procedurën e Shpejt

Kush mund të aplikojë ?

Të gjithë ndërmarësit e rinj të moshës 18-35 vjeqare që kanë ndjekur trajnime ndërmarrsie dhe që kanë zhvilluar plane iznesi përmës përkrahjes së projekteve të tjera apo që kanë biznes jo më të vjetër se 24 muaj dhe që janë të përkushtuar të punojnë shume.

Si të aplikohet ?

Është shumë e lehte. Plotsoni dhe dorëzoni aplikacionin e programit për ndërmarrsit e rinjë. Aplikacionin mund ta merni duke dërguar mesazh në : apliko@menaxherat.com

 

Procesi I përzgjedhjes

Hapi 1 – Komisioni I Programit vlerëson aplikacionet në baze të karitereve të qarta:

  • Ide novatore dhe tërheqëse
  • Plan I qëndrueshëm  biznesi
  • Të dhëna të mira fillestare

Hapi 2 – Kandidatët , aplikacionet e të cilave do të pranohen do të ftohen për intervistim.

Cfar Ofronë Programi për Ndërmarësit e Rinj

  • Këshilla biznesi për të gjithë personat e kualifikuar për të përmirsuar planet e tyre të biznesit, në përputhshmëri me kërkesat aktuale të tregut.
  • Përkrahje për prezentimin e planit të biznesit para komisionit përzgjedhës të pëbërë nga institucionet financiare , staff I Programit dhe biznese relavante.
  • Lidhje Kontakti me bankat komerciale dhe institucionale microfinanciare
  • Një grand deri në $ 5.000 që I korrespodon kapitalit të vet të ndërmarësit pasi plani I qëndrueshëm I biznesit të jetë pranuar.

Për informata mëtejme, ju lutem kontaktoni
Programin për Ndërmarrësit e rinj:
info@usaidyep.org
info@menaxherat.com

+381 38 742 318 / 319

 

Gustav Mayer No: 19
Pristina, 1000
Kosovo

 

Afati I aplikimit
9 maj 2011 – 1  korik  2011 (konfirmohet )

 

Programi për Ndërmarrësit e rinj inkurajon gratë, minoritetet dhe personat me nevoja të veqanta që të aplikojnë.

Similar articles