Bazë për llogaritje vjetore të amortizimit është vlera furnizuese e mjetit kryesor i cili mund të llogaritet: -         për secilin mjet themelor veç e veç. -         sipas grupeve të mjeteve kryesore. -         të kombinuar: veçmas për disa mjete kryesore dhe në grupe për mjetet e tjera kryesore. Për llogaritjen e amorizimit kryesisht përdoren dy metoda: metoda e amortizimit kohor dhe ...

Termi “manaxhim” ne majft raste ekuivalentohet me termin “administrim”. Fjaloret i trajtojne keto dy koncepte si te perkembyeshme.keto terma jane perdorur nga autore te ndryshem ne varesi te nevojave dhe qellimeve te ...

ZGJEDHJA E STRATEGJISË SË TREGUT CAK Zgjedhja e strategjisë për seleksionimin e tregut cak varet nga një numër i madh i faktorëve. Në figurën vijuese po i paraqesim faktorët kryesorë që ndikojnë në zgjedhjën e strategjisë për tregun cak.   Fig.16. Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e strategjisë Kurse Kotleri thekson se gjatë zgjedhjes së ...

Sigurimet u paraqitën kah fillimi i shekullit të nëntëmbëdhjetë.Forma më e vjetër e sigurimit është paraqitur kah viti 1347, pastaj pasoi paraqitja e disa formave tjera të sigurimeve në fillim të shekullit të shtatëmbëdhjetë.Në këtë studim, tentojmë të japim vlerësim nga këndvështrimi i të drejtës Islame për veprimet e sigurimit. Kjo, ngase studimi i çështjes ...

Mr.BASHKIM ALIU Fillimisht të përmendim se të gjitha imperativet dhe ndalesat e Allahut xh.sh. ngërthejnë urtësi të shumta, të cilat disa herë detektohen nga njerëzit e shkencës e disa herë jo të gjitha, disa herë përfshihen dimenzione të shumta të këtyre urtësive, e disa herë këto janë të kufizuara.Sido qoftë, ajo që është me rëndësi ...