Home Biznes Nocioni i Biznesit

Fjala Biznes rrjedh nga gjuha Angleze Business qe do me thene aktivitet 
veprimtari
 pune per te fituar apo per te arritur nje dobi ekonomike.
Biznesi ne fakt paraqet ekonomizim me mjetet e prodhimtraise qe i disponojme me te
 vetmin qellim qe te arrijme sukses sa me te madh ne pune qe
 me pas do te shprehim nepermjet fitimit profitit te realizuar.
Biznesi eshte veprimtari e perbashket dhe e organizuar e nje individi ose me teper
individeve me qellim qe te prodhojne
apo shesin nje prodhim apo sherbim ndermjet te cilit prodhim apo sherbim do te
 plotsohet nevoja e ndonje personi tjeter e ndermjet kesaj
te realizojne fitimin.
Nga ky definicion mund te themi se definicioni i biznesit perbehet prej 3 elementeve:
  1. Faktoret e prodhimtarise
  2. Qellimi i prodhimeve apo sherbimeve qe jane objekt i shitjes
  3. Realizmi i fitimit.

 Faktoret e prodhimtarise(1) - nevoiten per te realizuar veprimtarine e biznesit ku
bejne pjese: puna, kapitali,resurset e natyres,sipermarrja.
Puna paraqet aftesit fizike dhe psiqike qe i posedon nje njeri dhe i perdor ato per
ti pershtatur te mirat materiale te natyres kah nevoja personale.
Kapitali Perfshin mjete te ndryshme si objektet makinat veglat e punes paisjet mjetet
financiare mjetet e transportit nepermjet te cilit kapital
realizohet aktiviteti i biznesit.
Resurset natyrore jane "dhurat" e natyres kah te cilat orientohet kapitali dhe puna.
Sipermarrja eshte nje cilesi e vecante e aftesise njerzore per te krijuar udhehequr
 vendosur dhe per te pranuar rrezikun me cka do te mundesohet
Nnocioni i Biznesit
 biznesi te fitoje nje rendesi te vecante.

 Qellimi i te mirave matriale dhe sherbimeve qe jane objekt
i shitjes (2) - eshte qe te plotesojne dhe knaqin nevojat apo deshirat
 e te tjerve.
Thjesht kemi te bejme me shitjen realizmin e parase ne mjete
 financiare e me pas te fitimit.
 Fitimi ose Profiti(3) - realizohen me shitjen e prodhimeve 
apo sherbimeve.
Profiti paraqet ndryshimin ose dallimin ne mes te te ardhurave 
te pergjithshme
qe behen per prodhimin e atyre prodhimeve apo sherbimeve dhe
 shperndarjes se tyre ne treg.

PROFITI = TE ARDHURAT E PERGJITHSHME - SHPENZIMET E PERGJITHSHME ( Formula per gjetjen e fitimit)