Home Karriera Si të lexoni njoftimin për punë

Keshilla

Gjatë leximit të njoftimit për punë duhet që të merrni informata korekte, pasi që ndodh qe njoftimet për punë nuk përmbajnë informata të plota.
Duhet të mërrni informata më të hollësishmë se me cfarë miret kompania dhe cfarë kualitetesh ju nevojiten që të punësoheni.
Që të jeni sa më efektiv dh eta kuptoni njoftimin (shpalljen ) për punë është mirë që atë ta realizoni përmes shtatë fjalive pyetëse:

Keshilla

Keshilla

 1. Cfarë nuk kuptoni ju lidhur me shpalljen e punës ?
 2. Cfarë lloji kompanisë/industrisë është ajo ? Cfarë është dukë ndodhur në kompani apo industri ? A është ajo duke punësuar apo duke u zgjeruar ? A është ajo duke vepruar me shpenzimet e vogla dhe me marzha të larta fitimi ?
 3. cili është qëllimi kryesor I pozitës që ofrohet ?
 4. Pse është kjo pozitë e rëndësishmë qër kopanin ? Si duhet ndikoj ky funksion në fitimin apo humbjen e kompanisë ?
 5. Cfarë lloje aftësish dëshirojnë ata ? Cfar aftësi tjera mund të nevoiten, të dhënë për qëllimin e punës ?
 6. Cfarë lloje të cilësirave personale dëshirojnë ata ? Cfar cilesi tjera personale mund të nevoitën, dhe të dhëna në qëllimin e punës ?
 7. Cfarë lloje njohurish/trajnimi dëshirojnë ata ? Cfarë njohurie tjetër apo trajnimi mund të nevoitet, I dhënë në qëllimin e punës ?

  Autor:
  Erhan Krasniqi
  Menaxherat.com