Home Biznes Zhvillim Biznesi Sektori Primar Sekondar dhe Terciar

Nga aspekti I shkalles dhe menyres se perpunimit te lendeve te para si dhe natyres se punes qe bejne bizneset atom und te ndahen ne biznese ne sektorin primar sekondar dhe terciar.
Sektori Primar I perfshine ato biznese qe jane oerientuara ne procesin e nxjerrjes se materies se paperpunuar nga natyra dhe peratitjen e saj per perpunimin e metutjeshem.
Materia e pergatitur me tej dorezohet ne bizneset e sketoreve sekondar. Te tilla jane minierat, bizneset e naftes, bizneset per pylltarine, bizneset e bujqesise dhe te tjera.

Sektori Sekondar  e perbejne ato biznese qe merren me perpunimin, riperpunimin, formimin dhe me aftesimin e materies se paperpunuar ( lendeve te para dhe materialeve ) ne prodhimin e metejshem ose si prodhime te gatshme te dedikuara per konsumatoret perfundimtar. Ketu perfshihen ndermarrjet per perpunimin dhe prodhim te ushqimit, fabrikat kimike, fabrikat per aparate per amvisri dhe tjera.

Sektori terciar e perbejne ato biznese veprimtaria kryesore e se ciles eshte dhenia e sherbimeve dhe tregtia. Ato lajmerohen si vazhdimesi dhe si ndermjetes mes bizneseve te sektorit sekondar dhe konsumatoreve perfundimtare.Poashtu ato lajmerohen si dhenes te sherbimeve per njerezit te cilet nuk jane ne mundesi ta bejne ate per vete. Te tilla jane serviset per mirmbajtjen e aparateve teknike, bizneset per mirmbajtjen e hihjenes, serviset per mirmbajtjen e instalimeve,bankat etj.

 

Shkruar nga: Tentim Oxha